ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ ОТ „ВАМАР“ ЕООД:


Възложител „АГРОКОНСУЛТ“ ЕООД

Обект: Преустройство на съществуващи сгради в цех за белене на слънчогледи и цех за пелетиране на отпадъчна люспа в УПИ VII-4912, КВ.207 по ЗРП на гр.Нова Загора – 179 703,21 лв с ДДС;

Възложител „АГРОКОНСУЛТ“ ЕООД

Обект: „Два силоза с елеваторна кула и пасарелка гр. Нова Загора – 137 670,34 лв с ДДС;

Възложител „АГРОКОНСУЛТ“ ЕООД

Обект: „КПИИ – База за зърносъхранение и ограда в ПИ 68850.532.747 по КК на гр. Стара Загора –подобект База за зърносъхранение“- 215 357,60 лв.с ДДС.

Възложител – Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Обект :СМР на текущ ремонт в архивните помещения, два работни офиса и КПП на Централно управление на ДФЗ – 37 590.95 лв с ДДС;

Възложител „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД – КЛОН „ГОРНА ТУНДЖА“

РВР на обект „ Неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на лява предпазна дига на р.Марица от км 145+570 в землището на с.Мирово, общ.Бр.Даскалови, обл.Ст.Загора“ – 59 160 лв с ДДС.

Възложител – Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Обект: СМР в Областна дирекция на ДФЗ гр. Велико Търново – 7 474.37 лв с ДДС.

Възложител – Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Обект: СМР на IX-ти и XIV-ти етаж в административна сграда на ОД на ДФ “Земеделие“ в гр.Плевен, ул.“Васил Левски“ 1 – 48 457,57 лв с ДДС.

Възложител – „ЛИВТАС“ ЕООД

Обект: РВР на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите ( ОПВВВ), стопанисвани от „Напоителни системи“ЕАД, с включени 68 обособени позиции, за обособена позиция 66 „ Отводнителен колектор К-1-възстановаване профила и проводимостта в участък между км 0 + 000 и км 9 + 130, земл.на Столична община“ - 76 980 лв с ДДС.

Възложител „АЛГАЕ ФАРМ“ АД,

Обект: СМР на обект Предриятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки в с.Свобода, обл.Пазарджик – 2 380 265 лв с ДДС

Възложител „ТЕХНОДЖИ“ ЕООД

Обект: „Предприятие за производство на сокове“ в с.Лозно, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил – технологични и инженерни разработки на схеми и проекти на машини, съоръжения и оборудване и програмиране на поточна линия за производство на сокове, както и обучение на монтажна група, доставка и въвеждане в експоатация- 734 934 лв с ДДС.


Възложител „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД – КЛОН „ГОРНА ТУНДЖА“

РВР на обект „ Неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на лява предпазна дига на р.Марица от км 145+700 в землището на с.Мирово, общ.Бр.Даскалови, обл.Ст.Загора“ – 59 400 лв с ДДС.

Възложител – „Изпълнителна Агенция Военни Клубове“

Обект Ремонтни дейности по коритото на плувен басейн на хотел „Флагман“ – 185 490 лв с ДДС.ВАМАР ЕООД